صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

بيانية ثبت سهام شركت سيمان كردستان (سهامي عام)

بيانية ثبت سهام شركت سيمان كردستان (سهامي عام)

اين بيانيه، بهمنظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضة سهام در دست انتشار شركت سـيمان كردسـتان سـهامي عـام، بـر اساس مجموعة فرمها، اطلاعات، اسناد و مداركي كه در مرحلة ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شـده ، توسـط ناشر تهيه و ارائه گرديدهاست. سرمايهگذاران بهمنظور دسترسي به اطلاعات مالي شركت ميتوانند به بخش مربـوط بـه اطــلاعرســاني شــركت در ســايت رســمي ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، يــا بــه ســايت رســمي ناشــر com.kordestancement.www://http مراجعه نماينـد. آگهـي هـاي شـركت سـيمان كردسـتان از طريـق روزنامـة اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گرديد. سهام شركت سيمان كردستان سهامي عام، در تاريخ 26/12/1386 در بـازار اول - تـابلوي فرعـي بـورس اوراق بهـادار تهران پذيرفته شده و با طبقهبندي در صنعت سيمان، آه ك و گچ ، با نماد سكرد مورد معامله قرار ميگيرد.دانلود فايل : سکرد3.pdf ( 559KB )


٠٨:٤٧ - دوشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ٣٨    /    تعداد نمایش : ٣٨٠خروج