صفحه اصلی > ارتباط با ما > دفتر فروش 

واحد فروش :

1- مهندس اسماعیلی     مدیرفروش                             38238082-087

2-مهندس رضانیا            سرپرست فروش                     38238075-087

3-مهندس قائم پناه        کارشناس فروش                     38238011و38238081-087

4-مهندس پدرام            کارشناس فروش آهک              38238074-087

5-خانم خدابنده لو         مسئول حسابداری فروش       38238012-087

6-واحد تحویل                                                                    38238073-087

7-فکس واحد فروش                                                       38238013-087