صفحه اصلی > فروش > دفتر فروش 

واحد فروش :1-دکتر مسعود قائم پناه                          سرپرست فروش                                                      38238081-087

2-مهندس  بهروز رضانیا                          سرپرست فروش استان کردستان                              38238011-087

3-مهندس  هوشنگ  رنجبران                    مهندسی فروش- ارتباط با مشتری                            09120778174    

4-مهندس امیر حتمی                            کارشناس فروش آذربایجان شرقی و غربی

5-میثم الیاسوند                                     کارشناس فروش همدان

6- افشین کردعلی                                کارشناس فروش زنجان

7-مهندس پدرام                                     کارشناس فروش آهک                                                      38238074-087

8-خانم خدابنده لو                                  کارشناس حسابداری فروش                                              38238012-087

9-واحد تحویل                                                                                                                                38238073-087

10-فکس واحد فروش                                                                                                                   38238013-087