صفحه اصلی > انواع محصولات > سیمان پرتلند تیپ II 

سيمان پرتلند تيپ II :

 از این نوع سیمان در مواردی که حرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفات هاي در حد متوسط لازم باشد، به کار میرود.

به دلیل محدودیت فاز آلومینات و کمتر بودن فاز C3S در این سیمان که سبب ایجاد خواص ویژه مزبور میشود، مقاومت فشاري اولیه و نهایی 

آن کمتر از سیمان نوع 1 است. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 میگیرد و در گیرش حرارت کمتري تولید میکند.

از این سیمان میتوان در ساختمانهاي حجیم استفاده نمود تا هنگام گرفتن بتن حرارت کمتري ایجاد شود و حجم بتن ریزي محدود نشود. این سیمان

در محیطهاي آب و خاك که غلظت یون سولفات در حد متوسط است و براي بتن ریزي در هواي نسبتاً گرم که خطر افزایش دماي بتن معمولی به بیش 

از 32 درجه سانتیگراد و بتن حجیم به بیش از 15 درجه سانتیگراد وجود دارد، به کار میرود.

موارد منع مصرف :

*    براي استفاده در محیط هاي حاوي یون کلر و سولفات به طور همزمان توصيه نمي شود .

*    در محیط هاي حاوي غلظت زیاد سولفات و همچنین براي بتن ریزي در هواي سرد این نوع سیمان توصیه نمیشود.

ويژگي هاي سيمان تيپ II

*   درجه هیدراتاسیون پایین دارد ، در نتیجه در بتن ریزی حجیم کاربردی فراوان دارد .

*   به سبب مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها ، در محیط هایی که خطر تهاجم متوسط سولفاتها وجود دارد دارای کاربرد می باشد .

*   از لحاظ مواد اولیه دارای ترکیبی مشابه سیمان پرتلند نوع I است با این تفاوت که مقدار فاز C3A کمتر از 8% است این محدودیت سبب می گردد

تا سیمان تولیدی تا حد متوسط در برابر تهاجم سولفاتها مقاوم شود.