صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلندتيپ V 

سيمان تيپ V

این سیمان برای مصرف در بتن هایی که در معرض حمله سولفات ها قرار دارد، مناسب است و به همین جهت به نام سیمان ضد سولفات شناخته مي شود. 

زمانی که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد از این نوع سیمان استفاده می شود. این نوع سیمان اساسا" زمانی استفاده می شود که خاک یا

آب زیر زمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد، مقدار زیادی املاح سولفات داشته باشد.طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) کلیه سازه های بتنی قرار گرفته

در محیط های آب و خاک سولفاتی شدید بایستی از سیمان نوع V استفاده شود.


*   اين نوع سيمان مناسب براي سد سازي مي باشد به شرطي كه خطر حمله كلر وجود نداشته باشد . 

*    استفاده در شرايط محيطي خورنده و مرطوب ، در تماس با آبهاي زيرزميني و آبهاي جاري .

*    مناسب فونداسيون ، سازه هاي دريايي و سازه هايي در محيط هاي كاملا خورنده .

*    در بتن ريزي هاي نسبتا حجيم ، فونداسيون و كانال هاي آبياري

*    با مزيت مقاومت بالا در برابر تهاجم سولفات ها براي ساخت لوله هاي بتني ، كانالهاي آب و فاضلاب.

*    دوام بتن در شرايط نامناسب محيطي .

موارد منع مصرف :

*    اگر در محیط یون کلر همراه یون سولفات باشد، کاربرد این سیمان باید با احتیاط و با آزمایشهاي لازم صورت گیرد.

*    سیمان نوع 5 دیرتر از سیمان معمولی میگیرد و حد مقاومت 3 ،7 و 28 روزه براي این سیمان کمتر از سایر سیمانهاي پرتلند است و لذا براي

سازههاییکه نیاز به مقاومت هاي زیادتر باشد، داراي محدودیت کاربرد است.

*    در هواي سرد با احتياط مصرف گردد .