صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلند پوزولاني ويژه  

سیمان پوزولانی و  پوزولاني ويژه : 

در سیمان پوزولانی حداکثر 15 درصد سیمان (نوع 1 ،2 و 5 )را تشکیل میدهد. این نوع سیمان براي مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن به کار میرود و با نشانه «پ.پ »عرضه میگردد.این سیمان علاوه بر دارا بودن مشخصات کاربردي کلینکر سیمان هاي مورد استفاده، متناسب با نوع و ویژگی پوزولان مورد استفاده، خواص ویژه اي نیز دارا میباشد. پایین بودن حرارت هیدراسیون اولیه و نهایی، کاهش نفوذپذیري بتن و ایجاد دوام قابل توجه در محیطهاي حاوي املاح خورنده، جذب قلیایی هاي سیمان و قابلیت حفظ خواص بتنتازه در زمان طولانی تر،از جمله خواصی است که زمینه هاي کاربرد گسترده در مناطق گرمسیري و بتن ریزي حجیم، استفاده ازسنگدانه هاي نامرغوب واکنشزا با قلیایی ها، استفاده در محیط هاي حاوي یونهايسولفات و کلر، قابلیت حمل تا فاصله بیشتر و درمجموع دوام و پایداري بیشتر را سبب میشود. در سیمان پوزولانی ویژه ماده پوزولانی بین 15 تا 40 درصد وزنی سیمان مزبور را تشکیل

میدهد. مزایا و ویژگیهاي سیمان پرتلند پوزولانی به شرح زیر است: حرارت هیدراسیون سیمان پرتلند پوزولانی کمتر از سیمان معمولی بودهو در بتن ریزي هاي حجیم و هواي گرم ازافزایش دماي بتن تازه و بروز تركهاي حرارتی جلوگیري میکند. پدیده آب انداختگی بتن حاوي پوزولان،کمتر از بتن معمولی بوده و از بروز تركهاي سطحی و عمقی جلوگیري میکند.سیمان پرتلند پوزولانی مصرف عمومی داشته و مشابه سیمان معمولی در ساخت ملات یا بتن به کار میرود. مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) غلظت یون سولفات در محیط آبی بیشتر از pmm2500و در محیط خاکی بیشاز 1 درصد است. واکنش پوزولانی منجر به کاهش آهک آزاد داخل بتن شده که ضمن کاهش خلل و خرج، از نفوذپذیري این بتن کاسته و از بروزشوره زدن، سفیدك بتن و کربناته شدن آن جلوگیري مینماید. این کاهش نفوذپذیري موجب دوام بتن در برابر املاح و مواد خورنده بتن و آرماتور میشود.این سیمان به دلیل داشتن سهم کمتري از کلینکر نسبت به سیمان پرتلند مشابه، داراي سخت شوندگی و گیرش اولیه طولانیتري است و لذا بهتر استبرداشتن قالب یا بارگذاري این نوع بتن ها با گذشت زمان بیشتري صورت گیرد. همچنین به علت جذب آب و کاهش روانی و افت اسلامپ، مناسب است از به کارگیري آب بیشتر براي روانی بتن اجتناب گردد و از مواد روانساز بهره گیري شود.

موارد منع مصرف :

در هواي سرد و يخ زدگي با احتياط استفاده شود .

براي كارهايي مانند نما كاري و كاشي كاري بعد از سيمان تيپ در اولويت دوم قرار دارد .

ویژگی های سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

*   در سواحل و مناطق کویری و شوره زار برخوردار از آب و هوای گرم استفاده از سیمانهایی که ضمن داشتن مقاومت مکتنیکی بالا بتواند در مقابل املاح سولفاتی ، کلرورها و قلیایی ها نیز

مقاوم بوده و در عین حال گرمای هیدراتاسیون پایین داشته باشد ، ضروری می باشد .

*   سیمان تیپ V و تا حدودی تیپ II فقظ در مقابل املاح سولفاتی مقاوم هستند و در مواجهه با کلرورها و قلیایی ها که معمولا بصورت توام با سولفاتها وجود دارند کاملا آسیب پذیر بوده و

بتن حاصل از طول عمر مناسبی برخوردار نیست خوشبختانه سیمان پوزولانی ویژه تولید شده در کارخانه سیمان کردستان که بر اساس استانداردهای ملی ایران و منطبق بر استانداردهای بین المللی

تولید و عرضه می شود همه خصوصیات اشاره شده مورد نظر را دارا می باشد .