صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلند آهكي 

سيمان پرتلند آهكي

مزایایی نظیر پمپاژ بهتر بتن ،بهبود خواص کیفی قطعات پیش ساخته بتني ، مقاومت مناسب در دوره های یخ زدن و آب شدن ، ایجاد سطح یکنواخت و

کاهش ترکهای مویین در بتن سخت شده ، مقاومت اولیه بهتر نسبت به ساير سیمان ها و کاهش نفوذ پذیری با استفاده از سيمان آهكي فراهم مي شود.

استفاده از این محصول در مناطق سردسیر کشور امکان پذیر است.