صفحه اصلی > درباره شرکت > اعضاء هیئت مدیره 

 

 

آقای داریوش شجاعی رئیس هیئت مدیر

تاریخ عضویت در هیئت مدیره 98/10/30

نماینده شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام )


 

                                                                                                      

 

 

 

 

آقای مهدی حنطه نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ عضویت در هیئت مدیره 97/11/30

نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی عام )

 

                                                

 

 

آقای فرهنگ ثابتی  عضو هیئت مدیره

تاریخ عضویت در هیئت مدیره 98/2/28

 

نماینده شرکت توسعه سرمایه  صنعت غدیر

 

 

 

 

 

 

 

آقای شهرام بحیرائی عضو هیئت مدیره


تاریخ عضویت در هیئت مدیره 97/8/26

 

نماینده شرکت سیمان شرق (سهامی عام )

 

 

 

 

 

 

آقای محمد فیروزی عضو هیئت مدیره

تاریخ عضویت در هیئت مدیره98/5/23

 نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام )