صفحه اصلي > ارتباط با ما > امور سهام 

امور سهام    آقای مجرد 41-88522240 و 46-88522245  داخلی 241