صفحه اصلی > درباره شرکت > مدیرعاملان پیشین 

                                                                                                                       

               آقای مهندس محمود قائلی                                         آقای مهندس حسن اسماعیلی                                                 آقای مهندس محمود شکری          

                            

 

                                                                                                                                             

آقای مهندس حسین ابراهیمی                             آقای مهندس علی محمد پارسایی                                            آقای مهندس ولی اله اخلاقی فرد

از تاریخ 1382/10/20                                         ازتاریخ 1393/03/01                                                      از تاریخ 1395/03/30

     لغایت 1393/03/01                                            لغایت 1395/03/30                                                      لغایت 1397/11/07      

 

آقای مهندس فرهنگ ثابتی

ازتاریخ 1397/11/07

لغایت 1399/10/20